Bakanlar Kurulu, yabancıların KKTC’den aldığı taşınmaz mallar için ödediği tapu harcının yüzde 12 olarak devam etmesine karar verdi.

    Geçen yılın başında Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü’nde değişiklik yapan Bakanlar Kurulu, yabancıların KKTC’den aldığı taşınmaz mallar için ödediği tapu harcını yüzden 6’dan yüzde 12’ye çıkarmıştı. Söz konusu tüzüğün süresinin dolması nedeniyle Bakanlar Kurulu, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası'nın 3'üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak tüzüğü yenileyip, söz konusu oranı devam ettirdi.

    Yabancıların KKTC’den aldığı taşınmaz mallar için ödediği tapu harcının yüzde 12’den yüzde 16’ya çıkarılacağı iddiası, inşaat ve emlak sektöründe tepkiye neden olmuştu. Söz konusu oran yükselmedi, yüzde 12 olarak bırakıldı.

    Geçen yılın başında yabancıların KKTC’den aldığı taşınmaz mallar için ödediği tapu harcının yüzden 6’dan yüzde 12’ye çıkarılması da camiada tepkiyle karşılanmıştı.

     Bakanlar Kurulu kararı, bu akşam yayınlanan Resmi Gazete’de şöyle duyuruldu:

     “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası'nın 3'üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

  Bu Tüzük, "Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan, "Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü" ile birlikte okunur.

   Esas Tüzük, 3'üncü maddesine bağlı Cetvel'de yer alan 3'üncü maddesinin (l)'inci fıkrasının (B) bendinin (c), (ç), (d) ve (f) alt bentleri kaldırılmak ve yerlerine aşağıdaki yeni (c), (ç) ve (d) alt bentleri konmak suretiyle değiştirilir:

   "( c) Bu fıkranın (b) alt bendinde yer alan harç miktarının satış sözleşmesinde belirtilen satış bedeli üzerinden veya İlçe Tapu Daireleri'nin belirleyeceği rayiç kıymet üzerinden sözleşmenin kaydı esnasında toplam harcın yarısına tekabül eden %6'sı tapu harcı olarak alınır. Ancak; rayiç bedel veya satış bedelinin hangisinin miktarı yüksek ise onun üzerinden işlem yapılır.

    Bu tahsil edilen %6 tapu harcının %4'ü Gelir ve Vergi Dairelerinde açılan Anayasanın 159'uncu Maddesinin (l)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasası tahtında bu yasa amacına uygun olarak kullanılmak üzere kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu adı altındaki tazminat kalemine ve/veya hesabına yatırılır.

    %2'si Gelir ve Vergi Dairelerinde Konut Edindirme Yasası amacına uygun olarak, Konut Edindirme Birimi tarafından ihtiyaç sahiplerini konut sahibi yapabilmek için; faiz farkı olarak kullanılmak üzere açılmış olan kaleme ve/veya hesaba yatırılır.

   Satış işleminin sözleşme yapılmadan doğrudan Tapu ve Kadastro Dairesi İlçe Amirliklerinde devir yapılması durumunda bu fıkranın (b) alt bendinde yer alan %12'lik harç bir defada tahsil edilir ve bu

harcın %3'ü tapu harcı olarak yatırılır.

    %5'i Gelir ve Vergi Dairelerinde açılan Taşınmaz Mal Komisyonu adı altındaki tazminat kalemine ve/veya hesabına yatırılır. %4'ü ise Gelir ve Vergi Dairelerinde Konut Edindirme amaçlı faiz farkı olarak kullanılmak üzere açılmış olan kaleme ve/veya hesaba yatırılır.

    "(d) Tapu ve Kadastro Dairesi İlçe Amirliklerine kaydı yapılmış olan satış sözleşmeleri devir aşamasında sözleşmede alıcı olarak yer alan kişinin tapuda devir alacak olan kişinin aynı kişi olması durumunda

bu fıkranın (b) alt bendindeki %12 harç miktarının geriye kalan %6'sı tahsil edilir. Bu harcın %3'ü tapu harcı olarak yatırılır.

   %1'i Gelir ve Vergi Dairelerinde açılan Taşınmaz Mal Komisyonu adı altındaki tazminat kalemine ve/veya hesabına yatırılır. %2'si de Gelir ve Vergi Dairelerinde Konut Edindirme amaçlı faiz farkı olarak kullanılmak üzere açılmış olan kaleme ve/veya hesaba yatırılır.

    Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”